Series: Trapeze DIN 103 (U-Type)


Product Series Features:

  • External & Internal, (DIN 103 04/1977 Class 7H (External) Class 7E (Internal))
  • DIN 103 04/1977, 1502901/1977 Class 7H (External) Class 7E (Internal)